EKO-Pomiar

Grudzień 2018

Grudzień 2018

 1. Określenie poziomów dźwięku przy pomocy metody obliczeniowej dla spalarni odpadów
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.14.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Dz. U. 2015, poz. 1542, Załącznik nr 7 – Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń z wyjątkiem hałasu impulsowego w przypadku, gdy metodami pomiarowymi nie istnieje możliwość wyznaczenia poziomów dźwięku, określenie emisji hałasu należy wykonać tzw. metodami obliczeniowymi. Zastosowanie metody obliczeniowej następuje wtedy, gdy podczas realizacji fizycznych badań hałasu różnica między immisją dźwięku (poziom dźwięku pochodzący od badanej instalacji i tło akustyczne) nie różni się więcej niż 3 dB od samego tła akustycznego. W takim przypadku należy zastosować metodę obliczeniową do wyznaczenia poziomu emisji dźwięku, który przyrównuje się do obowiązujących wartości dopuszczalnych i przekazuje do organów administracyjnych (WIOŚ, UM). Metoda obliczeniowa oparta jest na założeniach polskiej normy PN-ISO 9613-02:2002 Akustyka — Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej — Ogólna metoda obliczania.
  W skład metody obliczeniowej wchodzi:
  • Wykonanie fizycznych pomiarów poziomu dźwięku,
  • Inwentaryzacja źródeł hałasu i określenie ich poziomów mocy akustycznej,
  • Stworzenie modelu symulacyjnego, opartego na mapach zasadniczych terenu,
  • Wyznaczenie poziomów dźwięku przy terenach chronionych akustycznie i przyrównanie ich do obowiązujących limitów dopuszczalnych.

  Opisany wyżej zakres prac wykonaliśmy w grudniu 2018 dla spalarni odpadów, która stanowi bardzo skomplikowaną pod względem akustycznym instalację. Lokalizacja zakładu w obszarze innych instalacji generujących hałas oraz znaczna odległość najbliższej zabudowy mieszkaniowej spowodowała potrzebę wyznaczenia poziomów dźwięku właśnie przy pomocy obliczeniowej.
  Aby szerzej pokazać zakres prac, poniżej pokazano widoki modelu 3D instalacji, na podstawie którego wyznaczono poziomy dźwięku przy najbliższych terenach chronionych akustycznie: