EKO-Pomiar

Projektowanie akustyczne

projektowanie akustyczne W ostatnich latach projektowanie akustyczne stało się istotnym elementem planowania nowych i modernizacji istniejących inwestycji. Ujęcie w procesie projektowania nowych inwestycji jest istotne, ponieważ wymogi ochrony środowiska przed hałasem są coraz częściej rozliczane przy odbiorach nowych obiektów. Można to chociażby wspomnieć o certyfikacji Breem, w ramach której nowe inwestycje otrzymują punkty za zachowanie odpowiednio małego wpływu na hałas zewnętrzny (środowiskowy) oraz niskich poziomów hałasu wewnątrz pomieszczeń. W ramach projektów akustycznych EKO-POMIAR wykonuje analizy:
 • zasięgu hałasu od zakładów przemysłowych
 • wpływu dróg komunikacyjnych do wielkości hałasu przy zabudowie mieszkaniowej
 • oddziaływania hałasu farm wiatrowych
 • wytycznych parametrów akustycznych przegród budowlanych budynków biurowych i mieszkalnych.


Schemat projektu akustycznego dla poszczególnych obszarów działalności EKO-POMIAR:
Projekty akustyczne  
 1. Zakłady przemysłowe
  1. Kontakt z Klientem ws określnie celu lub zaistniałego problemu (rozbudowa zakładu, wdrożenie Pozwolenie Zintegrowanego, kontrola WIOŚ, skargi mieszkańców)
  2. Wykonanie kontrolnych pomiarów hałasu przy terenach chronionych akustycznie oraz określenie parametrów akustycznych dominujących źródeł hałasu na terenie zakładu (istniejących – poprzez fizyczny pomiar przy urządzeniu, planowanych – na podstawie kart katalogowych)
  3. Stworzenie modelu symulacyjnego na podstawie map zasadniczych i danych akustycznych urządzeń z wykorzystaniem oprogramowania CadnaA ver. 4.0.136 firmy DataKustik GmbH, w oparciu model obliczeniowy zgodny z polską normą PN-ISO 9613-2:2002 „Akustyka, Zmniejszanie propagacji dźwięku na otwartej przestrzeni, Ogólna metoda obliczeń”.
  4. Określenie zasięgów hałasu przy pomocy symulacji rozprzestrzeniania się dźwięku, gdzie punkty referencyjne (kontrolne wyznacza się przy najbliższych budynkach mieszkalnych)
  5. Wskazanie dominujących źródeł hałasu, które powodują przekroczenia limitów dopuszczalnych przy zabudowie mieszkaniowej
  6. Wytyczne techniczne i kosztowe związanie z wdrożeniem izolacji akustycznej.
 2. Drogi komunikacyjne
  1. Wyznaczenie celu analiz akustycznych (modernizacja drogi, nowa inwestycja, rozbudowa o nowy pas ruchu)
  2. Określenie aktualnego kształtu klimatu akustycznego wokół przedmiotu inwestycji (zapoznanie się z poziomami dźwięku z mapy akustycznej, fizyczny pomiar hałasu przez Laboratorium Akredytowane – http://www.eko-pomiar.com.pl/laboratorium.html)
  3. Stworzenie modelu symulacyjnego na podstawie map zasadniczych i danych akustycznych urządzeń z wykorzystaniem oprogramowania CadnaA ver. 4.0.136 firmy DataKustik GmbH, w oparciu model obliczeniowy zawarty w DYREKTYWIE 2002/49/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 25 CZERWCA 2002 R.: francuska krajowa metoda obliczeń NMPB-ROUTES-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), określona w ARRÊTÉ DU 5 MAI 1995 RELATIF AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, JOURNAL OFFICIEL DU 10 MAI 1995, ART. 6 i francuskiej normie XPS 31-133 – hałas drogowy lub dla hałasu szynowego (hałasu kolejowego) przy pomocy metodyki obliczeniowej SRM II – THE NETHERLANDS NATIONAL COMPUTATION METHOD PUBLISHED IN „REKEN- EN MEETVOORSCHRIFT RAILVERKEERSLAWAAI ‟96, MINISTERIE VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER, PUBLIKATIEREEKS VERSTORING, Nr. 14/1997, VROM, November 1996.
  4. Wyznaczenie zasięgów hałasu względem najbliższych terenów chronionych akustycznie dla samej inwestycji oraz w zestawieniu z istniejącymi drogami (tzw. efekt skumulowany)
  5. W przypadku wystąpienia przekroczeń limitów dopuszczalnych, propozycja metod ochrony przed hałasem:
   • ekrany akustyczne
   • zastosowanie tzw. „cichego asfaltu”
   • działania organizacyjne (zmniejszenie prędkości jazdy)
   • wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania
 3. Farmy wiatrowe
  1. Scrining akustyczny – wstępne rozmieszczenie turbin wiatrowych ze względu na istniejące i planowane obiekty budowlane (zabudowa mieszkaniowa, drogi, linie EN, lasy, rzeki, inne turbiny wiatrowe)
  2. Raporty Oceny Oddziaływania na środowisko
   • inwentaryzacja obszarów chronionych akustycznie (na podstawie MPZP, SUiKZP lub wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – bieżąca i przeważająca funkcji terenu)
   • inwentaryzacja źródeł emisji hałasu – określenie maksymalnego poziomu mocy akustycznej turbin wiatrowych na podstawie danych katalogowych producenta turbiny lub badań własnych
   • wykonanie cyfrowego modelu akustycznego terenu inwestycji (parku), wykorzystanego do przeprowadzenia analiz symulacyjnych dla pory dnia i pory nocy
   • analizy efektu skumulowanego z istniejącymi lub planowanymi turbinami wiatrowymi lub innymi źródłami emisji dźwięku
   • propozycja zastosowania technicznych lub organizacyjnych metod walki z hałasem, co najmniej do wartości dopuszczalnych (w przypadku wystąpienia przekroczeń wartości dopuszczalnych) – nastawy trybów ograniczających hałas turbin wiatrowych (Noise Reduction Systems)
   • prezentacja obecnego stanu wiedzy nt akustyki turbin wiatrowych – infradźwięki, wibracje
   • prezentacja wyników analiz symulacyjnych w postaci wydruków graficznych i danych wejściowych
   • ocena wariantu najbardziej korzystnego w ujęciu wpływu akustycznego
 4. Budynki biurowe i mieszkalne
  1. Wykonanie pomiarów hałasu stanu obecnego. Pomiar poziomu dźwięku A wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.14.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Dz. U. 2015, poz. 1542, Załącznik nr 7 (Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń z wyjątkiem hałasu impulsowego). Z przeprowadzonych badań sporządzony jest protokół z pomiarów, dalej sprawozdanie z badań akustycznych, gdzie następuje analiza wyników i przyrównanie ich do wartości dopuszczalnych.
  2. Określenie spodziewanych warunków akustycznych (przy elewacjach budowanego budynku) – emisja hałasu komunikacyjnego i przemysłowego. Wykonanie analiz akustycznych polegających na stworzeniu cyfrowego modelu terenu, na podstawie map sytuacyjnych i wysokościowych. Na podstawie modelu akustycznego określone zostaną poziomy dźwięku na zewnątrz elewacji dla pory dnia i pory nocy dla wszystkich kondygnacji budynku. Analizy hałasu zewnętrznego wykonane są przy pomocy dedykowanego oprogramowania akustycznego CadnaA 4.0, licencja EKO-POMIAR nr L42362. Wyniki badań akustycznych w miejscu planowanej inwestycji wykorzystane są do kalibracji modelu symulacyjnego (porównanie poziomów dźwięku z pomiarów i z modelem).
  3. Określenie parametrów akustycznych przegród budowlanych zewnętrznych projektowanego budynku. Na podstawie miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego na poszczególnych fragmentach elewacji określone zostaną parametry akustyczne:
   • minimalna wymagana izolacyjność akustyczna przegrody R’A2
   • minimalna wymagana izolacyjność akustyczna okna R’A2
   • ilość nawiewników i ich minimalna skuteczność akustyczna.
Projektowanie akustyczne – EKO – POMIAR – sprawdź, czy Twoja inwestycja jest zgodna z obowiązującymi normami!

Aktualności

Audyty akustyczne instalacji przemysłowych

W ramach typowego audytu akustycznego wykonujemy: wizję lokalną obiektu, aby ocenić co należy fizycznie zmierzyć i jaki sprzęt pomiarowy przygotować, fizyczne pomiary hałasu, głównie zewnętrznych źródeł hałasu znajdujących się na ternie zakładu, wykonujemy pomiary hałasu do kalibracji modelu symulacyjnego i jednocześnie określamy wielkość hałasu tła akustycznego, przygotowujemy akustyczny model symulacyjny, na podstawie którego określamy które ... Dowiedz się więcej

Pomiary hałasu w ramach postępowań administracyjnych – interwencyjne pomiary hałasu w środowisku

Rozpoczęliśmy współpracę z Wydziałem Ochrony i Kształtowania Środowiska z Poznania w ramach „Postępowań administracyjnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem”. Nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta Poznań jest pokłosiem zmiany Prawa Ochrony Środowiska w zakresie przeniesienia kompetencji związanych z weryfikacją poziomów hałasu w ramach tzw. interwencji. Do tej pory jeśli obywatel Polski w swoim odczuci stwierdził, ... Dowiedz się więcej

Akredytowane pomiary hałasu instalacji przemysłowych

Pomiary hałasu przy zabudowie mieszkaniowej lub na granicy terenu chronionego akustycznie. Badania takie wykonuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (Dz. U. poz. 1710 i z 2022 r. poz. 614). Takie badania wykonaliśmy osobno w porze dnia i porze nocy przy zabudowie ... Dowiedz się więcej