EKO-Pomiar

Audyt akustyczny

Obejmuje następujące czynności:

 1. Określenie poziomów dźwięku poprzez fizyczny pomiar hałasu
 2. Wyznaczenie zasięgu hałasu przy pomocy cyfrowego modelu symulacyjnego – zasięgi hałasu z mapy akustycznej
 3. Propozycję wyciszenia lub działań organizacyjnych zmniejszających hałas np. od zakładu przemysłowego.

Pomiar hałasu pomiary izolacyjności akustycznejprzemysłowego w środowisku realizuje się zgodnie z zaleceniami metodyki pomiarowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1542, załącznik nr 7 Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego. Takie badania powinny być wykonywane zawsze przez akredytowane laboratoria badawcze, posiadające certyfikat PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) lub równoważnej instytucji UE.

Metodyka przedstawiona w w/w rozporządzeniu zakłada wykonanie pomiarów hałasu w obszarze terenów chronionych akustycznie, a same pomiaru zawierają się w następujących czynnościach:

  1. Wybór punktu pomiarowego
   1. Na granicy zabudowy mieszkaniowej,
   2. W świetle okna narażonego na hałas.

W sytuacji, gdy elewacja budynku chronionego akustycznie znajduje się stosunkowo blisko granicy terenu mieszkaniowego, pomiary wykonuje się dla obu lokalizacji i wybiera się wyższe wartości poziomów dźwięku.

 1. Pomiar hałasu pochodzącego od zakładu – pomiar imisji dźwięku. Czynność ta polega na pomiarze reprezentatywnej ilości próbek hałasu, w danym punkcie pomiarowym, który odnosi się do typowego oddziaływania akustycznego zakładu. Pojęcie „imisji dźwięku” oznacza, że mikrofon pomiarowy prócz dźwięków z zakładu, rejestruje również hałas pochodzący z całego obszaru, gdzie znajduje się mierzony zakład, w tym również dźwięki sąsiadujące nie należące do zakładu (droga, inny zakład, dźwięki bytowe pochodzące z budynku mieszkalnego).
 2. Pomiar tła akustycznego – ocena poziomów dźwięku, które nie pochodzą z badanego zakładu i mogą mieć wpływ na całościowa emisję hałasu. Tło akustyczne można ocenić na dwa sposoby:
  1. Pomiar hałasu tła w punkcie pomiaru hałasu (przy zabudowie mieszkaniowej), jednak dla wariantu, gdy istnieje możliwość chwilowego wyłączenia źródeł hałasu mierzonego zakładu. Wtedy to pomiar hałasu następuje od wszystkich innych źródeł hałasu w obszarze punktu pomiarowego – czyli mierzone jest tło akustyczne,
  2. Pomiar hałasu tła w tzw. cieniu akustycznym, czyli za najbliższym budynkiem osłaniającym hałas pochodzący z zakładu. Innymi słowy pomiar tła w cieniu akustycznym można wykonać np. za budynkiem mieszkalnym (w jego cieniu) dla którego mierzy się hałas.
 3. Wyliczenia akustyczne – określenie emisji dźwięku.
  1. wyznaczenie średniej wartości imisji hałasu i tła akustycznego,
  2. odjęcie poziomu tła akustycznego od imisji hałasu (hałas od zakładu i pozostałych źródeł hałasu w obszarze badanego punktu) – efektem tej różnicy będzie otrzymanie „emisji dźwięku”
  3. przyrównanie emisji dźwięku (obliczona wielkość hałasu pochodząca tylko od mierzonego zakładu , czyli po korekcie na tło akustyczne) do obowiązujących limitów dopuszczalnych. Wartości dopuszczalne określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz. U. z 2014 r. poz. 112 i wynoszą dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w porze dnia 50 dB, a w porze nocy 40 dB. Dla budynków wielorodzinnych, zagrodowych i usługowych w porze dnia 55 dB, a w porze nocy 45 dB.

Po wykonaniu pomiarów i obliczeń hałasu w sposób obiektywny można określić wpływ akustyczny pracy zakładu na tereny najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

Pomiar hałasu wewnątrz budynków

audyt akustyczny
Badania klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeń wykonuje się zgodnie z Polską Normą PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach, a wartości dopuszczalne określa Polska Norma PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Limity dopuszczalne zgodnie z PN-87/B-02151/02 wynoszą 40 dB w porze dnia oraz 30 dB w porze nocy (dla hałasu pochodzącego od wszystkich źródeł łącznie, np. pomieszczenia technicznego znajdującego się wewnątrz budynku i zespołu central wentylacyjnych na zewnętrz budynku).


Określenie wielkości hałasu i jego wyciszenie przy wykorzystaniu modelowania akustycznego

W ramach audytu akustycznego przy wykorzystaniu modelu symulacyjnego wykonuje się następujące czynności:
– pomiary hałasu na terenie zakładu i wyznaczenie poziomów mocy akustycznej urządzeń,
– pomiary poziomu dźwięku na terenie zakładu celem przeprowadzenia kalibracji modelu akustycznego,
– wykonanie modelu akustycznego zakładu i symulacji emisji hałasu do środowiska,
– wskazanie dominujących źródeł hałasu,
– propozycja środków ochrony przed hałasem.
Do określenia wielkości hałasu powodowanego przez poszczególne źródła dźwięku przykładowego zakładu, wykorzystuje się cyfrowy model terenu zakładu stworzony w oparciu o mapy projektowe dostarczone przez prowadzącego zakład. Model ten uwzględnia właściwości akustyczne terenu, a także lokalizację i kubaturę obiektów budowlanych. Źródła hałasu uwzględnione zostały w modelu obliczeniowym wraz z parametrami akustycznymi, które stanowią dane wejściowe wykorzystanych, zgodnie z zaleceniem Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Symulacje rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku zewnętrznym pokazane w ramach audytu akustycznego wykonane są z wykorzystaniem oprogramowania CadnaA ver. 4.0.136 firmy DataKustik GmbH, w oparciu model obliczeniowy zgodny z polską normą PN-ISO 9613-2:2002 „Akustyka, Zmniejszanie propagacji dźwięku na otwartej przestrzeni, Ogólna metoda obliczeń”.

Propozycja wyciszenia

pomiar imisji dźwięku

Efektem audytu akustycznego będzie wykonanie modelu symulacyjnego, na podstawie którego oceniony zostanie jaki wpływ na poziomy dźwięku przy terenach chronionych akustycznie mają poszczególne źródła hałasu (urządzenie zewnętrzne). Do kontroli wielkości emisji hałasu wykorzystane zostaną tzw. punkty referencyjne, które wyznaczono przy terenach chronionych akustycznie. Na podstawie poziomów dźwięku z punktów referencyjnych określono potrzebną wielkość redukcji hałasu, w przypadku przekroczeń limitów dopuszczanych w porze dnia lub porze nocy, przy pomocy odpowiednio dobranej izolacji akustycznej.

Aktualności

Audyty akustyczne instalacji przemysłowych

W ramach typowego audytu akustycznego wykonujemy: wizję lokalną obiektu, aby ocenić co należy fizycznie zmierzyć i jaki sprzęt pomiarowy przygotować, fizyczne pomiary hałasu, głównie zewnętrznych źródeł hałasu znajdujących się na ternie zakładu, wykonujemy pomiary hałasu do kalibracji modelu symulacyjnego i jednocześnie określamy wielkość hałasu tła akustycznego, przygotowujemy akustyczny model symulacyjny, na podstawie którego określamy które ... Dowiedz się więcej

Pomiary hałasu w ramach postępowań administracyjnych – interwencyjne pomiary hałasu w środowisku

Rozpoczęliśmy współpracę z Wydziałem Ochrony i Kształtowania Środowiska z Poznania w ramach „Postępowań administracyjnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem”. Nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta Poznań jest pokłosiem zmiany Prawa Ochrony Środowiska w zakresie przeniesienia kompetencji związanych z weryfikacją poziomów hałasu w ramach tzw. interwencji. Do tej pory jeśli obywatel Polski w swoim odczuci stwierdził, ... Dowiedz się więcej

Akredytowane pomiary hałasu instalacji przemysłowych

Pomiary hałasu przy zabudowie mieszkaniowej lub na granicy terenu chronionego akustycznie. Badania takie wykonuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (Dz. U. poz. 1710 i z 2022 r. poz. 614). Takie badania wykonaliśmy osobno w porze dnia i porze nocy przy zabudowie ... Dowiedz się więcej