EKO-Pomiar

Pomiary hałasu komunikacyjnego

Wielkość hałasu komunikacyjnego, tj. hałasu pochodzącego od pojazdów poruszających się po drogach wyznacza się przy pomocy dwóch zasadniczych metod:
  1. Prognozowanie hałasu komunikacyjnego – wykonywane przy pomocy analiz symulacyjnych, wykorzystując modele akustyczne zawierające poziomy mocy akustycznych typowych pojazdów (lekkich, dostawczych, ciężkich, szynowych, etc.), przy pomocy których określa się zasięgi hałasu względem terenów chronionych akustycznie – mapa akustyczna:
    1. Obecnie do określenia hałasu drogowego zalecana jest o metoda obliczeniowa zawarta w DYREKTYWIE 2002/49/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 25 CZERWCA 2002 R.: francuska krajowa metoda obliczeń NMPB-ROUTES-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), określona w ARRÊTÉ DU 5 MAI 1995 RELATIF AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, JOURNAL OFFICIEL DU 10 MAI 1995, ART. 6 i francuskiej normie XPS 31-133 wraz z dokumentami do których się odwołuje.
    2. Dla hałasu szynowego (hałasu kolejowego) zasięgi oddziaływania określa się przy pomocy metodyki obliczeniowej SRM II – THE NETHERLANDS NATIONAL COMPUTATION METHOD PUBLISHED IN „REKEN- EN MEETVOORSCHRIFT RAILVERKEERSLAWAAI ‟96, MINISTERIE VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER, PUBLIKATIEREEKS VERSTORING, Nr. 14/1997, VROM, November 1996.
    Efektem analiz symulacyjnych jest model obliczeniowy obejmujący przygotowany cyfrowy model terenu inwestycji. Cyfrowy model terenu wykonuje się w oparciu o mapy projektowe dostarczone przez Inwestora, zgodne z mapami zasadniczymi i topograficznymi. Model ten uwzględnia właściwości akustyczne (pochłaniające) terenu, ukształtowanie terenu, a także lokalizację i kubaturę obiektów budowlanych. Ruchome źródła hałasu uwzględnia się w modelu obliczeniowym wraz z parametrami akustycznymi, które stanowią dane wejściowe wykorzystanych, zgodnie z zaleceniem Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, metod obliczeniowych. Przykładowy widok 3D modelu obliczeniowego pokazano poniżej: pomiary hałasu komunikacyjnego

    W EKO-POMIAR pracujemy wykorzystując oprogramowanie CadnaA ver. 4.0.136 firmy DataKustik GmbH. Posiadamy dwie niezależne licencje, które w przypadku większych projektów umożliwiają szybkie i sprawne wykonanie projektu.

  2. Pomiary hałasu – rzeczywiste określenie wielkości emisji dla konkretnych obszarów chronionych akustycznie (punktów pomiarowych). Wyznaczenie poziomów dźwięku przy pomocy metod pomiarowych odbywa się z wytycznymi Ministra Środowiska (Referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych, oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych), czyli Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem) Dz. U. nr 140, poz. 824 Załącznik nr 3. Badanie emisji hałasu komunikacyjnego lub szynowego dokonuje się przy pomocy tzw. metodyki pomiaru ciągłego (pomiar trwający przez 24h w każdym punkcie pomiarowym lub metodą pomiarów ekspozycyjnych – dróg i kolei o mniejszym natężeniu ruchu. Pomiar ciągły jest opisany w punkcie E w/w Rozporządzenia, a pomiar ekspozycyjny w punkcie F. Z przeprowadzonych badań sporządzony zostanie protokół z pomiarów, sprawozdanie z badań akustycznych zawierające: opis punktów pomiarowych, wykorzystanej metodyki, opis sprzętu pomiarowego, przyrównanie ich do wartości dopuszczalnych. Pomiary hałasu komunikacyjnego – EKO-POMIAR – Zapoznaj się z naszą ofertą!
Po określeniu wielkości hałasu przy terenach zabudowy mieszkaniowej, uzyskane poziomu przy pomocy modelu symulacyjnego lub terenowych pomiarów hałasu przyrównuje się do aktualnych poziomów dopuszczalnych. Obecnie dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku zewnętrznym określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112 – tekst jednolity). Według rozporządzenia dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A, LAeq T, dla hałasu od dróg i linii kolejowych określa się w przedziałach czasu równych odpowiednio 16 godzinom pory dziennej, która przypada pomiędzy 6:00 – 22:00 oraz 8 godzinom w porze nocy, pomiędzy 22:00 – 6:00. Przytoczone rozporządzenie definiuje również kategorie terenów wymagających ochrony akustycznej, zebrane w poniższej tabeli.

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dBA]
Drogi lub linie kolejowe1)

LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 16h dnia

LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 8h nocy
1

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem
50 45
2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2)

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach

61 56
3

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

65 56
4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3) 65 58
Objaśnienia: 1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. Funkcję terenu podlegającego ochronie przed hałasem określa się zgodnie z zapisami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub jeśli ich nie ma to zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków i Zagospodarowania (SUiKZ) lub po tzw. bieżącej funkcji terenu określanego przez lokalny Organ. Pracownia EKO-POMIAR posiada wdrożony System Zarządzenia zgodny z PN-ISO 17025, który został zweryfikowany i potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl) poprzez nadanie akredytacji naszego Laboratorium Badawczego (http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201290,podmiot.html) w roku 2011. Obecnie EKO-POMIAR posiada 7 metodyk pomiarowych związanych z akustyką, w tym również ocena hałasu komunikacyjnego.

Pomiary hałasu ekranów akustycznych

Pomiary hałasu ekranów akustycznych pozwalają określić skuteczność ich działania w terenach zabudowy czy terenach otwartych, przylegających do tras komunikacyjnych. Wykonywane przez nas pomiary hałasu komunikacyjnego precyzyjnie określają poziom jego natężenia. Wyniki prowadzonych badań dotyczących nasilenia emisji dla obszarów chronionych za pomocą ekranów akustycznych obrazują, w jakim stopniu hałas został zredukowany oraz pozwalają dobrze zaplanować dalsze działania związane z ochroną akustyczną terenów przylegających do szklaków komunikacyjnych. Dane zebrane podczas pomiarów hałasu ekranów akustycznych porównywane są z normami określającymi dopuszczalne poziomy i umożliwiają weryfikację ich odchyleń.

Aktualności

Styczeń – Marzec 2022

Farmy wiatrowe: Wykonaliśmy obliczenia hałasu związane z wyznaczeniem trybów redukcji hałasu dla projektów, które są obecnie w trakcie realizacji – budowie. Analizy obejmują trzy zasadnicze etapy: Weryfikacja wartości dopuszczalnych aktualnej zabudowy mieszkaniowej wokół turbin wiatrowych (na podstawie zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego lub odpowiedzi z lokalnego Urzędu Gminy w trybie udzielenia Informacji Publicznej) Wykonanie lub ... Czytaj dalej

Grudzień 2021

Audyty akustyczne zakładów przemysłowych W ramach typowego audytu akustycznego wykonujemy: wizję lokalną obiektu, aby ocenić co należy fizycznie zmierzyć i jaki sprzęt pomiarowy przygotować, fizyczne pomiary hałasu, głównie zewnętrznych źródeł hałasu znajdujących się na ternie zakładu, wykonujemy pomiary hałasu do kalibracji modelu symulacyjnego i jednocześnie określamy wielkość hałasu tła akustycznego, przygotowujemy akustyczny model symulacyjny, na ... Czytaj dalej

Listopad 2019

1. Pomiary hałasu kolejowego i klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych w Olsztynie. Pomiary hałasu obejmowały wykonanie serii badań trwających 24h w środowisku zewnętrznym (pomiary a granicy terenów chronionych akustycznie) oraz wewnątrz pomieszczenia mieszkalnego. Badania wykonano zgodnie z zakresem akredytacji naszego Laboratorium Badawczego – akredytacja PCA nr AB1290.