EKO-Pomiar

Pomiary akustyczne Poznań

Aktualnie obowiązujące zapisy prawne traktują nadmierny hałas jako zanieczyszczenie środowiska. Z uwagi na to podlega on takim samym ograniczeniom jak inne skażenia. Istnieją określone normy, które precyzują parametry dźwięków. Określają np. maksymalne natężenie czy długość jednostki czasu, w której ów dźwięk występuje. Aby mieć pewność, że normy nie zostały przekroczone, należy przeprowadzać pomiary hałasu na danym terenie. W Pracowni Akustyczno-Środowiskowej EKO-POMIAR przeprowadzamy profesjonalne pomiary akustyczne na terenie Poznania i całej Wielkopolski.

Pomiar akustyczny – co to jest?

W ramach akredytowanych pomiarów hałasu wykonujemy badania obejmujące:
 1. Hałas środowiskowy i przemysłowy (instalacje przemysłowe, zakłady produkcyjne, wytwórnie masy bitumicznej, farmy wiatrowe, centra logistyczne, samochodowe myjnie bezdotykowe, etc.),
 2. Hałas komunikacyjny i kolejowy (drogi krajowe, szybkiego ruchu, autostrady, kinie kolejowe, tramwajowe),
 3. Hałas urbanistyczny (zakłady i firmy znajdujące się w obszarze miast i wsi – sklepy, hurtownie, samochodowe myjnie bezdotykowe, dyskoteki i kluby muzyczne)
 4. Hałas na stanowisku pracy bhp (obrabiarki, urządzenia w serwisach ogumienia – wulkanizacje, wiertarki, obrabiarki, prasy, piły mechaniczne, produkcja płyt warstwowych, stolarki okiennej, etc.)
 5. Hałas turbin wiatrowych (parki wiatrowe i pojedyncze wiatraki)
 6. Hałas wewnątrz pomieszczeń (dźwięki bytowe sąsiadów, głośna muzyka, rozmowy, instalacje sanitarne, windy)

Dopuszczalne poziomy natężenia hałasu

Określane są w Rozporządzeniach, Ustawach i normach. Dla hałasu w środowisku i hałasu komunikacyjnego jest to Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz. U. z 2014 r. poz. 112, które wskazuje wartości dopuszczalne dla różnych funkcji budynków i różnych okresów doby.
  1. I tak dla hałasu przemysłowego – w środowisku, pochodzącego od instalacji (zakłady przemysłowe, instalacje technologiczne, sklepy, central logistyczne, farmy wiatrowe):
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wartości dopuszczalne w dzień (między 6.00 – 22.00) wynoszą Ldop dzień = 50 dB, a w nocy (miedzy 22.00 – 6.00) Ldop noc = 40 dB. b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej i usługowej wartości dopuszczalne w dzień (między 6.00 – 22.00) wynoszą Ldop dzień = 55 dB, a w nocy (miedzy 22.00 – 6.00) Ldop noc = 45 dB.
  1. Dla hałasu komunikacyjnego, pochodzącego od pojazdów, pociągów i tramwajów:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wartości dopuszczalne w dzień (między 6.00 – 22.00) wynoszą Ldop dzień = 61 dB, a w nocy (miedzy 22.00 – 6.00) Ldop noc = 56 dB. b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej i usługowej wartości dopuszczalne w dzień (między 6.00 – 22.00) wynoszą Ldop dzień = 65 dB, a w nocy (miedzy 22.00 – 6.00) Ldop noc = 56 dB.
  1. Dla hałasu na stanowisku pracy zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-EN ISO 9612:2011 Akustyka – wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas oraz PN-N-01307:1994 Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Natomiast wymagane wartości dopuszczalne określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286). Zgodnie z w/w/ Rozporządzeniem hałas w środowisku pracy jest charakteryzowany przez:
a) poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy i odpowiadającą mu ekspozycję dzienną lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy i odpowiadającą mu ekspozycję tygodniową LEX,8h 85 dB, b) maksymalny poziom dźwięku A – LA,max 115 dB, szczytowy poziom dźwięku C – LC,peak 135 dB.
  1. Dla hałasu wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych obowiązuje norma PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
a) wartości dopuszczalne hałasu przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem, dla średniego poziomu A lub równoważnego poziomu dźwięku wynoszą odpowiednio w porze dnia (6.00 – 22.00) Ldop dzień = 35 dB, a w porze nocy (22.00 – 6.00) Ldop noc = 25 dB.

Rodzaje emisji hałasu

Do najczęściej spotykanych emisji hałasu należą: a) hałas środowiskowy i przemysłowy (instalacje przemysłowe, zakłady produkcyjne, wytwórnie masy bitumicznej, farmy wiatrowe, centra logistyczne, samochodowe myjnie bezdotykowe, etc.), b) hałas komunikacyjny i kolejowy (drogi krajowe, szybkiego ruchu, autostrady, kinie kolejowe, tramwajowe), c) hałas urbanistyczny (zakłady i firmy znajdujące się w obszarze miast i wsi – sklepy, hurtownie, samochodowe myjnie bezdotykowe, dyskoteki i kluby muzyczne) d) hałas na stanowisku pracy bhp (obrabiarki, urządzenia w serwisach ogumienia – wulkanizacje, wiertarki, obrabiarki, prasy, piły mechaniczne, produkcja płyt warstwowych, stolarki okiennej, etc.) e) hałas turbin wiatrowych (parki wiatrowe i pojedyncze wiatraki) f) hałas wewnątrz pomieszczeń (dźwięki bytowe sąsiadów, głośna muzyka, rozmowy, instalacje sanitarne, windy)

Wpływ hałasu na człowieka

Należy go rozpatrywać w ujęciu dwóch kierunków.
     • Pierwszy polega na stwierdzeniu, czy zmierzony hałas zaliczający się do danej grupy emisji (środowiskowy i przemysłowy, komunikacyjny i kolejowy, urbanistyczny, na stanowisku pracy, turbin wiatrowych, wewnątrz pomieszczeń) powoduje przekroczenie wartości dopuszczalnych. Jeśli dla danej grupy hałasu limity zostały przekroczone, nie ważne czy tylko w porze dnia lub w porze nocy, to można wtedy mówić, że wpływ hałasu jest szkodliwy.
     • Drugi kierunek to tzw. uciążliwość hałasu, która obejmuje sytuację, gdy pomimo braku przekroczeń wartości dopuszczalnych dla danej grupy hałasu osobie narażonej hałas ten ponadprzeciętnie dokucza. Wtedy należy wykonać dodatkowe badania hałasu i ocenić co może być przyczyną większej niż statystyczna uciążliwość hałasu.

Urządzania wykorzystywane do pomiaru hałasu

Sprzęt wykorzystywany do przeprowadzania pomiarów obejmuje mierniki poziomu dźwięku, które są okresowo sprawdzane metrologicznie i kalibrowane akustycznie. Takie mierniki poziomu hałasu wykorzystywane w naszym Laboratorium Badawczym są narzędziami, które w sposób obiektywny i bezstronny zmierzą, czy hałas pochodzący od badanego źródła dźwięku powoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych.

Jak się przeprowadza pomiar hałasu?

Badania akustyczne w środowisku (od instalacji, hałasu komunikacyjnego, turbin wiatrowych, myjni samochodowych) obejmuje zawsze kilka etapów: a) wyznaczenie punktu pomiarowego – jest to przy elewacji ściany budynku mieszkalnego lub na granicy działki. b) pomiar warunków meteo – głównie siła wiatru, wielkość opadów, ciśnienie i temperatura otoczenia. c) rzeczywisty pomiar hałasu – wykonywany tzw. metodą próbowania (pomiar trwający kilka minut dla charakterystycznych i maksymalnych wariantów pracy źródła hałasu – instalacji) lub pomiar ciągły trwający 24h. Wybór metodyki pomiarów jest uzależniony od charakteru pracy badanego zakładu (np. dla myjni samochodowych i hałasu drogowego zaleca się pomiar ciągły, natomiast dla zakładów przemysłowych i farm wiatrowych – metodę próbkowania). d) pomiar tła akustycznego, który należy za każdym razem wykonać przed rozpoczęciem rzeczywistych pomiarów hałasu lub po ich zakończeniu. Tło akustyczne to wszystkie dźwięki nie należące do ocenianej instalacji (zakładu) lub badanego źródła hałasu. Pomiar tła akustycznego wykonuje się albo w tym samym punkcie co pomiar hałasu, ale przy wyłączonym źródle mierzonego hałasu, albo za najbliższą przegrodą budowlaną, względem badanego źródła hałasu, gdy nie ma możliwości wyłączenia mierzonego źródła hałasu. Przykładowo, podczas pomiarów myjni samochodowej tłem akustycznym są pojazdy przejeżdżające po sąsiedniej ulicy, które nie są myte na badanej myjni samochodowej. Wtedy tło można określić w momencie, gdy na myjni żaden pojazd się nie myje lub w pewnej odległości od myjni za najbliższą przegrodą budowlaną – czyli w cieniu akustycznym tej najbliższej przegrody. e) Na podstawie pomiarów hałasu, tła akustycznego i przyjętych czasów pracy badanego źródła hałasu wyznaczenie końcowego poziomu hałasu – tzw. poziomu równoważnego, który ostatecznie przyrównuje się do wartości dopuszczalnych. Pominięcie choćby jednego z w/w elementów będzie powodować, że pomiary hałasu nie będą obiektywne, bezstronne i nie będą dawać gwarancji określenia wiarygodnej informacji o wystąpieniu lub braku przekroczeń wartości dopuszczalnych.

Projekty akustyczne – oferta

Wykonujemy projekty akustyczne obejmujące:
   1. Kalibrację metod prognozowania emisji dźwięku z pomiarami terenowymi po uruchomieniu inwestycji – głównie farmy wiatrowe.
   2. Określanie dominujących wskaźników symulacji rozchodzenia się dźwięku (współczynnik G, poziom mocy akustycznej WT, źródła zastępcze podczas modelowania, poprawki na impulsowość, tonalność).
   3. Modelowanie emisji dźwięku dla różnych algorytmów (ISO 9613-02 – metoda tradycyjna i uproszczona)
   4. Analizy pomiarowe i obliczeniowe rozchodzenia się fal dźwiękowych poniżej 20Hz (infradźwięki) pochodzących od turbin wiatrowych.
   5. Wskaźniki Klimatu Akustycznego (WKA) wykorzystywane do określania kształtu klimatu wibroakustycznego turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu (Vertical Axis Wind Turbine – VAWT).
   6. Optymalizacja akustyczna farm wiatrowych
a) Podczas normalnej fazy pracy farmy wiatrowej w tzw. trybach wyciszających (Noise Reduction Systems NRS) bardzo istotne jest, aby po wykonaniu pomiarów hałasu w ramach analizy porealizacyjnej (monitoring akustyczny) jeszcze raz dokonać teoretycznej oceny akustycznej czy stosowanie trybów wyciszającej (modów) jest potrzebne. Zazwyczaj okazuje się, że po wykonaniu porealizacyjnych pomiarów hałasu, poziomy dźwięku przy zabudowie mieszkaniowej chronionej akustycznie są znacznie poniżej wartości dopuszczalnych. Jest wtedy zasadne ekonomicznie, aby wykonać ponownie teoretyczną analizę akustyczną, która pokaże jakie turbiny nie będą musiały pracować w trybach wyciszonych. b) Ocena infradźwięków pochodzących od turbin wiatrowych, która polega na pomiarowych (rzeczywistym) sprawdzeniu jaki poziom hałasu infradźwiękowego jest generowany przez turbiny wiatrowe. Wykorzystanie dedykowanych mierników pomiarowych daje możliwość wiarygodnej oceny poziomu infradźwięków pochodzących od turbin wiatrowych.
   1. Projekty wyciszenia zakładów przemysłowych Ochrona człowieka przed hałasem stała się w ostatnich latach istotnym elementem ochrony środowiska. Ma to szczególne znaczenie w oddziaływaniu akustycznym na zabudowę mieszkaniową zakładów przemysłowych. Jeśli zakład posiada tzw. decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu (Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.) potrzebne jest, aby wykonać wiarygodne i rzetelne pomiary akustyczne, których celem będzie wskazanie dominujących źródeł hałasu do ich wyciszenia. Projekt wyciszenia pokazuje w jaki sposób dokonać redukcji źródeł hałasu, jakie będą koszty budowy izolacji akustycznej oraz jakie efekt zostanie osiągnięty po wykonaniu prac montażowych.
   2. Analizy BREEM – wykonujemy analizy symulacyjne i pomiarowe dla zakresu:a) Pomiary poziomu dźwięku wewnątrz pomieszczeń biurowych oraz wskaźnika ważonego wzorcowej różnicy poziomów przegród między pomieszczeniami biurowymi według wytycznych HEA13 („Indoor ambient noise” oraz HEA13 „Sound insulation”.b) Pomiar poziomu dźwięku od ruchu komunikacyjnego według wytycznych Pol08 – „Reduce of noise”. HEA05 „ACOUSTIC PERFORMANCE” zalecenia do kształtowania parametrów akustycznych wewnątrz pomieszczeń
   3. Projektowanie ekranów akustycznych
   4. Wykonujemy ocenę aktualnego poziomu tła akustycznego (hałasu komunikacyjnego) do projektu ekranów akustycznych, co daje podstawę do projektowania ekranów akustycznych, czyli określenie ich klasy akustycznej i parametrów fizycznych (wysokość i długość ekranu akustycznego).
Terminem tym określa się precyzyjny pomiar natężenia dźwięku na określonym obszarze lub w danym obiekcie. Badanie umożliwia kontrolę emitowanych odgłosów, a także określenie źródła, bądź źródeł niekorzystnych odgłosów. Dzięki pełnemu rozpoznaniu niepożądanego dźwięku możliwa jest jego eliminacja lub chociaż częściowe ograniczenie. Zastosowanie określonych norm prawnych w czasie analizy wyników badania pozwala zoptymalizować akustyczny stan konkretnego środowiska.

Akredytowane pomiary hałasu – źródła hałasu

Ludzka działalność generuje mnóstwo hałasu. Emitowany w nadmiarze, często bywa bardzo szkodliwy. Dźwięki powstają w różnych miejscach i generowane są przez wiele źródeł. Biorąc pod uwagę pomiarowy aspekt, wyróżnia się kilka podstawowych grup podwyższonego ryzyka powstania zanieczyszczenia dźwiękiem.
   • Hałas komunikacyjny – jak sama nazwa wskazuje, emituje go ruch kolejowy, lotniczy, tramwajowy, drogowy (obejmujący wszystkie kategorie dróg: gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz drogi szybkiego ruchu).
   • Hałas w budynkach – to odgłosy, które powstają w wyniku pracy instalacji znajdujących się w obiektach. Mogą to być kotłownie, instalacje wodne, dźwięki systemu wentylacyjnego, ciągów komunikacyjnych. Do tej grupy zalicza się również dźwięk powstający w miejscach publicznych.
   • Hałas przemysłowy – to odgłosy (zazwyczaj o dużym natężeniu i uciążliwości) generowane przez eksploatowanie urządzeń przemysłowych, instalacji technologicznych oraz klimatyzatorów, a także wentylację. Bierze się tu pod uwagę także dźwięk pojazdów przemieszczających się po terenie przedsiębiorstwa. Tego typu natężenia hałasu charakterystyczne są dla wszelkiego typu zakładów produkcyjnych, przemysłowych, magazynowych, hipermarketów, ferm drobiu, zakładów rolniczych, stacji paliw itp.

Pomiar akustyczny – rodzaje

Wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów pomiaru. Każdy z nich wymaga zastosowania innego rodzaju sprzętu.

Hałas środowiskowy

Pomiary akustyczne hałasu środowiskowego służą sprawdzeniu, czy realna, istniejąca w danym miejscu sytuacja jest zgodna z tym, co zostało określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Takie badania przeprowadza się w przypadku dźwięków generowanych przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy. Regularnie, w określonych odstępach czasu, badane są również odgłosy powstające w pozostałych dziedzinach życia (wentylatory na dachach, zakłady pracy, szpitale). W momencie, kiedy w okolicy budynków mieszkalnych powstaje zakład przemysłowy lub nowa droga, przeprowadzenie pomiarów środowiskowych również jest obowiązkowe.

Drgania budynków

Drgania obiektów mierzy się w celu oceny, jaki wpływ mają one na przebywających we wnętrzu ludzi. W czasie testów używany jest czujnik przyspieszeń, umieszczony na badanej powierzchni. Pomiar pozwala na wyznaczenie maksymalnej możliwej izolacji akustycznej i zmierzenie hałasu generowanego przez urządzenia. Pomiar drgań budynków używany jest we wszystkich przypadkach, kiedy inne metody badania natężenia hałasu zawodzą lub ich wyniki są niesatysfakcjonujące.

Izolacyjność akustyczna

Ten rodzaj testów dźwięków przeprowadzany jest zazwyczaj w czasie odbioru nowego lokalu. Deweloper powinien wykonać inwestycję zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi poziomu izolacyjności dźwiękowej. Jeśli pomiar wskazuje, że wszystko jest w porządku, budynek można uznać za prawidłowy pod kątem oceny stopnia ochrony przed hałasem. Izolacyjność akustyczna określa „odporność” obiektu na dźwięki z sąsiedztwa i te, dochodzące z wnętrza. Badania te mają również zastosowanie przy projektowaniu lokali usługowych. Jest to szczególnie istotne, jeśli w danym lokalu ma się znajdować np. studio nagraniowe lub inne wymagające szczelności akustycznej przedsięwzięcie. Odpowiednie wytłumienie jest wówczas konieczne.

Pomiary akustyczne – jak je przeprowadzamy?

Istnieją dwa podstawowe sposoby mierzenia hałasu: metoda próbkowania i ciągła. To, która z nich zostanie użyta, zależy w dużej mierze od charakteru badanego obiektu.
   • Metoda próbkowania ma dużo lepszą skuteczność w sytuacjach, kiedy dźwięki są emitowane w łatwych do zidentyfikowania odcinkach czasowych. Poziom hałasu jest wtedy ustalony dla konkretnych odcinków czasu. Po wykonaniu pomiaru poszczególne próbki danych odcinków mogą mieć różną długość.
   • Metoda ciągła polega na tym, że nadmiar dźwięku rejestrowany jest w sposób ciągły. Wykorzystuje się ją do mierzenia hałasu, jeśli nie ma możliwości rejestrowania pomiaru dźwięków emitowanych z różnych źródeł. Metoda ta przydaje się zawsze wtedy, kiedy nie jest możliwe dokładne określenie okresu i działania źródeł hałasu.
Przedmiot badań/wyróbRodzaj działalności/badane cechy/metodaDokumenty odniesienia
Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej − hałas Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (22 − 137) dB Metoda pomiarowa bezpośredniaPN-87/B-02156
Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T (z obliczeń)
Turbiny wiatrowe – hałasRównoważny poziom dźwięku A Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych Poziom ciśnienia akustycznego w zakresie infradźwięków: (1 – 20) Hz Zakres: (22 – 137) dB Metoda pomiarowa bezpośredniaPN-EN 61400-11:2004 + Ap1:2006
Poziom mocy akustycznej Kierunkowość Tonalność Impulsowość (z obliczeń)
Środowisko ogólne − ekrany akustyczne „in-situ”Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (22 − 137) dB Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych Zakres: (50 – 10 000) Hz Zakres: (22 − 137) dB Metoda pomiarowa bezpośredniaPN-ISO 10847:2002
Skuteczność ekranów (z obliczeń)
Środowisko ogólne − hałas pochodzący od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowychRównoważny poziom dźwięku A Zakres: (22 − 137) dB Metoda pomiarowa bezpośredniaZałącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r.
(Dz.U. 2014, poz.1542)Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony LAeqD i LAeqN ( z obliczeń)Metoda obliczeniowa Środowisko ogólne − hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A Zakres: (22 − 137) dB Metoda pomiarowa bezpośredniaZałącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 824 i Dz.U. Nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem pkt. HRównoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy − hałas Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (22 − 137) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (42 − 140) dB Metoda pomiarowa bezpośredniaPN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 – punkt 10 i strategię 3 – punkt 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: – 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy – przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Maszyny i urządzenia − hałas Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A Poziom ciśnienia akustycznego pojedynczego zdarzenia skorygowany charakterystyką częstotliwościową A Zakres: (22 – 137) dB Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych Zakres: (50 – 10 000) Hz Zakres: (22 − 137) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 3746:2011Poziom mocy akustycznej Poziom energii akustycznej (z obliczeń).

Pomiary akustyczne – cena

Z uwagi na specyfikę branży i różnice wynikające z poszczególnych kategorii pomiarów, cena usługi jest ustalana indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania i przedstawimy szczegółową wycenę pomiaru akustycznego.

Pomiary akustyczne Wielkopolska – oferta pracowni EKO-POMIAR

Akredytowane pomiary akustyczne Poznań Wielkopolska, pomiary natężenia hałasu Audyty akustyczne wykonywane przez EKO-POMIAR pozwoliły skutecznie zrealizować wiele inwestycji na terenie Poznania i całej Wielkopolski. Nasze badania umożliwiają kontrolę transmitowanych dźwięków, co pozwala na eliminację nadmiernego hałasu. W naszej ofercie znajdziesz badania hałasów przemysłowych, komunikacyjnych, środowiskowych, a także pomiary na stanowisku pracy oraz izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i wyboru usługi dostosowanej do Twoich potrzeb.