EKO-Pomiar

Laboratorium badawcze

Akredytowane laboratorium badawcze nr AB 1290

Od maja 2010 roku EKO-POMIAR rozpoczął procedury wdrażania Systemu Zarządzania według normy PN – EN ISO/IEC 17025:2005+ AP1:2007+ AC:2007. System Zarządzania stał się podstawą do stworzenia Akredytowanego Laboratorium Badawczego Pracowni Akustyczno – Środowiskowej EKO-POMIAR. W sierpniu 2011 roku kompetencje Laboratorium Badawczego zostały potwierdzone przez auditorów z Polskiego Centrum Akredytacji udzieleniem akredytacji nr AB 1290 na 6 metodyk badawczych z zakresu akustyki. Obecnie Laboratorium Badawcze EKO-POMIAR posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wykonuje badania w oparciu o 7 metodyk badawczych z zakresu akustyki. Pełny zakres informacji o Laboratorium zawiera strona Polskiego Centrum Akredytacji pod linkiem: www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie metodyk badawczych:
Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia

Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
− hałas

Równoważny poziom dźwięku A
Maksymalny poziom dźwięku A
Zakres: (22 − 137) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia

PN-87/B-02156

Równoważny poziom dźwięku A
dla czasu odniesienia T
(z obliczeń)

Turbiny wiatrowe
– hałas

Równoważny poziom dźwięku A
Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych
Poziom ciśnienia akustycznego w zakresie infradźwięków: (1 – 20) Hz
Zakres: (22 – 137) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia

PN-EN 61400-11:2004 + Ap1:2006

Poziom mocy akustycznej
Kierunkowość
Tonalność
Impulsowość
(z obliczeń)

Środowisko ogólne
− ekrany akustyczne „in-situ”

Równoważny poziom dźwięku A
Zakres: (22 − 137) dB
Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych
Zakres: (50 – 10 000) Hz
Zakres: (22 − 137) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia

PN-ISO 10847:2002

Skuteczność ekranów

(z obliczeń)

Środowisko ogólne
− hałas pochodzący od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych

Równoważny poziom dźwięku A
Zakres: (22 − 137) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia

Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 30.10.2014 r.

(Dz.U. 2014, poz.1542)
Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony LAeqD
i LAeqN ( z obliczeń)
Metoda obliczeniowa

Środowisko ogólne
− hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych

Równoważny poziom dźwięku A
Ekspozycyjny poziom dźwięku A
Zakres: (22 − 137) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 824 i Dz.U. Nr 288, poz. 1697)
z wyłączeniem pkt. H

Równoważny poziom dźwięku A
dla czasu odniesienia T wyrażony LAeqD i LAeqN (z obliczeń)

Środowisko pracy
− hałas
Równoważny poziom dźwięku A
Maksymalny poziom dźwięku A
Zakres: (22 − 137) dB
Szczytowy poziom dźwięku C
Zakres: (42 − 140) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN-N-01307:1994
PN-EN ISO 9612:2011
z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 – punkt 10 i strategię 3
– punkt 11
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do:
– 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy
– przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy
(z obliczeń)
Maszyny i urządzenia
− hałas
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A

Poziom ciśnienia akustycznego pojedynczego zdarzenia skorygowany charakterystyką częstotliwościową A Zakres: (22 – 137) dB

Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych

Zakres: (50 – 10 000) Hz
Zakres: (22 − 137) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN-EN ISO 3746:2011
Poziom mocy akustycznej Poziom energii akustycznej
(z obliczeń)
UWAGI:
*Laboratorium Badawcze AB1290 wykonuje akredytowane badania obejmujące wyznaczenie poziomu mocy akustycznej, kierunkowości źródła, tonalności dźwięku, widma dźwięku w zakresie od 1 Hz do 16 kHz, infradźwięków na podstawie pomiaru ciśnienia akustycznego zgodnie z normą podaną w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1290. Od lipca 2013 roku obowiązuje nowsze wydanie normy IEC o symbolu PN-EN 61400-11:2013-07 – Laboratorium AB 1290 nie wykonuje akredytowanych badań zgodnie z ostatnim wydaniem normy z 2013 roku. Wszelkie uwagi dotyczące świadczonych usług Akredytowanego Laboratorium Badawczego można zgłaszać pisemnie na adres siedziby Laboratorium lub drogą e-mail pod adresem: laboratorium@eko-pomiar.com.pl wypełniając: Ankietę (pobierz). Formularz Skargi/ Reklamacji (pobierz).o

Aktualności

Listopad 2019

Listopad 2019 1. Pomiary hałasu kolejowego i klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych w Olsztynie. Pomiary hałasu obejmowały wykonanie serii badań trwających 24h w środowisku zewnętrznym (pomiary a granicy terenów chronionych akustycznie) oraz wewnątrz pomieszczenia mieszkalnego. Badania wykonano zgodnie z zakresem akredytacji naszego Laboratorium Badawczego – akredytacja PCA nr AB1290.

Listopad 2019

Listopad 2019 2. Audyt akustyczny planowanej farmy wiatrowej w woj. pomorskim. Zakres audytu obejmował: – identyfikację terenów chronionych akustycznie, – pomiary aktualnego stanu akustycznego środowiska – obecny hałas otoczenia, – stworzenie modelu symulacyjnego do wyznaczenia zasięgów hałasu, – optymalizacja akustyczna pracy turbin względem obowiązujących limitów dopuszczalnych).

Pomiary hałasu od myjni bezdotykowej we Wrocławiu

Pomiary hałasu od myjni bezdotykowej we Wrocławiu 1. Pomiary hałasu od myjni bezdotykowej we Wrocławiu Wykonaliśmy badania hałasu pochodzącego od stali paliw wraz z myjnią bezdotykową. Badania hałasu były prowadzone w kilku punktach pomiarowych wykorzystując metodę pomiaru w trybie ciągłym – 24h. Dodatkowo wykonane pomiary hałasu określające jakie urządzenia generują największy poziom hałasu względem najbliższej ... Czytaj dalej