EKO-Pomiar

Listopad 2018

Listopad 2018

 1. Audyt akustyczny instalacji wytwarzającej olej spożywczy
  Celem audytu akustycznego badanej instalacji było określenie dominujących źródeł hałasu znajdujących się w hali produkcyjnej, które negatywnie wpływały na komfort akustyczny pracy wewnątrz sterówki, gdzie przebywają operatorzy linii produkcyjnej oraz propozycja ograniczenia hałasu w samym pomieszczeniu sterówki. Badania akustyczne obejmowały przeprowadzenie szczegółowej analizy bazującej na wielu miarach akustycznych, m.in. – poziom dźwięku korygowany charakterystyką częstotliwością A (poziom dźwięku A), – poziom dźwięku korygowany charakterystyką częstotliwością C (poziom dźwięku C), – liniowy poziom dźwięku Z – brak korekty częstotliwościowej oraz widmo dźwięku A, czyli poziomy ciśnienia akustycznego w zakresie częstotliwości od 31,5 Hz do 16 kHz. Zastosowanie tak szerokiej analizy pozwoliło na jednoznaczne wyznaczenie dominujących źródeł hałasu w obszarze produkcyjnym i precyzyjne określenie metod ochrony przed hałasem. Poniżej pokazano przykładowy wykres, który prezentuje poziomy ciśnienia akustycznego w zakresie częstotliwości od 31,5 Hz do 16 kHz oraz poziomy dźwięku A, C oraz liniowy poziom dźwięku Z (bez korekty częstotliwościowej)

  Na podstawie obliczeń akustycznych dobrano najskuteczniejszy sposób redukcji hałasu, który uwzględniał możliwości techniczne zastosowanie metod wyciszenia, wariantowość pracy urządzeń na hali produkcyjnej oraz dostępny budżet na projekt wykonawczy.
  Końcowe analizy akustyczne oraz konsultacje ze Zleceniodawcą obejmujące techniczne możliwości wprowadzenia izolacji akustycznej spowodowały przyjęcie izolacji akustycznej obejmującej zwiększenie izolacyjności akustycznej przegród pomieszczenia sterówki. Montaż dodatkowych elementów budowlanych na ścianie sterówki zniweluje uciążliwy hałas pochodzący od pracy maszyn i urządzeń na hali produkcyjnej.
  Wyliczonym skutkiem akustycznym zastosowania izolacji akustycznej jest wykres poniżej:

  Po zastosowaniu propozycji wyciszenia poziomy dźwięku wewnątrz pomieszczenia sterówki powinny obniżyć się o 13 dB. W ujęciu krotności redukcji hałasu (bazując na skali logarytmicznej) hałas zostanie 20 krotnie.
 2. 2. Badania hałasu, modelowanie akustyczne i propozycja wyciszenia wytwórni mas asfaltowych
  Przedmiotem wykonanego raportu stała się analiza propagacji dźwięku pochodzącego od wytwórni mas asfaltowych (WMA) typ Ammann 200.
  Określenia emisji hałasu do środowiska z WMA dokonano na podstawie pomiarów akustycznych na terenie instalacji, bezpośrednio przy elementach urządzenia oraz na granicy najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Efektem przeprowadzonego audytu akustycznego było wykonanie modelu 3D instalacji, określenie dominujących źródeł emisji hałasu i wskazanie możliwych do zastosowania rodzajów izolacji akustycznej. Kryterium doboru wielkości i sposobu wyciszenia oparto na limitach dopuszczalnych na hałas przy zabudowie mieszkaniowej w porze dnia i porze nocy.Do właściwego wykonania audytu akustycznego i określenia wpływu poszczególnych źródeł hałasu na poziomy dźwięku przy zabudowie mieszkaniowej potrzebne jest:
  – określenie parametrów akustycznych dominujących urządzeń,
  – odwzorowanie drogi propagacji dźwięku (obszaru między źródłem hałasu, a zabudową mieszkaniową) – stworzenie symulacyjnego modelu 3D,
  – ocena, które źródła hałasu w sposób dominujący kształtują poziomy dźwięku na granicy terenów chronionych akustycznie i określenie potrzebnej wielkości ich wyciszenia.
  Aby w sposób właściwy dokonać inwentaryzacji źródeł hałasu należy odnieść się do każdej z grup urządzeń znajdujących się i pracujących na terenie wytwórni. Urządzenia wytwórni stanowią punktowe i powierzchniowe źródła hałasu, natomiast poruszające się pojazdy ciężarowe ruchome źródła. Ocena akustyczna wytwórni polegała na fizycznym pomiarze poziomu dźwięku w bezpośredniej bliskości poszczególnych silników, wentylatorów, podajników wytwórni. Zmierzony poziom dźwięku i gabaryt danego elementu wytwórni stał się podstawą do wyliczenia tzw. poziomu mocy akustycznej LWA [dB] danego elementu. Poziom mocy akustycznej został wykorzystany jako wartość wejściowa do modelowania akustycznego przy pomocy, którego oceniono akustyczny udział (emisji hałasu) danego urządzenia na poziomy dźwięku przy terenach chronionych akustycznie. Określenie udziałów emisji hałasu danego urządzenia względem punktów pomiarowych przy zabudowie mieszkaniowej jest bardzo istotne, ponieważ daje możliwość stwierdzenia, który element (urządzenie instalacji) jest w pierwszej kolejności do wyciszenia.


  Efektem audytu akustycznego była propozycja wyciszenia konkretnych elementów wytwórni w taki sposób, aby po wykonaniu izolacji akustycznej poziomy dźwięku przy najbliższych terenach chronionych akustycznie były poniżej obowiązujących limitów hałasu.