EKO-Pomiar

Wrzesień 2018

Wrzesień 2018

  1. Producent sprzętu i wyrobów kukurydzianych
    W połowie okresu letniego pomagaliśmy firmie z woj. zachodniopomorskiego w określeniu dominujących źródeł hałasu związanych z produkcją oraz wskazanie metod ochrony przed hałasem (tłumiki lub ekranu akustyczne, obudowy dźwiękochłonne, osłony hałasu). Aby w sposób wiarygodny ocenić, które urządzenia powodują największy hałas względem pobliskich budynków mieszkalnych wpierw należy ustalić ich parametry akustycznej – jest to poziom mocy akustycznej Lw, który wylicza się na podstawie fizycznych pomiarów poziomu dźwięku w odległości 1 metra od urządzenia. Na podstawie wyliczonego poziomu mocy akustycznej należy wykonać symulacyjny model zakładu, gdzie uwzględnia się lokalizację urządzenia, układ i gabaryty hal produkcyjnych oraz umieszcza budynki chronione akustycznie wraz z tzw. receptorami hałasu, aby odczytać modelowe poziomy dźwięku. O poprawności wykonania akustycznego modelu symulacyjnego świadczy przeprowadzona kalibracja, czyli porównanie poziomów dźwięku z modelu z rzeczywistymi poziomami uzyskanymi poprzez pomiary (różnica nie może być większa niż 3 dB – zazwyczaj wynosi ok. 1 dB). Na podstawie tak wykonanego modelu w precyzyjny sposób można określić wpływ pracy danego urządzenia na poziomy dźwięku przy zabudowie mieszkaniowej i dalej określić potrzebną wielkość wyciszenia i rodzaj izolacji akustycznej.
  2. Wiertnia gazu ziemnego
    We wrześniu br mieliśmy okazję ponownie wykonać badania hałasu w środowisku pochodzącego od pracy wiertni. Zakres wykonanych badań akustycznych obejmował określenie emisji hałasu w ujęciu limitów dopuszczalnych przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej oraz w różnych odległościach od granicy obszaru górniczego. Celem pomiarów hałasu w różnych odległościach od granicy wiertni było wskazanie, czy wyliczone zasięgi oddziaływania akustycznego na etapie decyzji środowiskowej potwierdzają się w rzeczywistości i jak rozmieszczenie maszyn na wiertni wpływa na wielkość hałasu przy budynkach mieszkalnych.
  3. Analiza akustyczna dla drogi wojewódzkiej nr 255 w obszarze miejscowości Pakość – badania hałasu trwające 24 h
    Każda inwestycja polegająca na modernizacji czy budowie drogi wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opis przyjętych założeń modernizacji, technologii wykonania i skutków wprowadzania zmian opisuje się w tzw. raporcie środowiskowym, na podstawie którego wydawana jest decyzja OOŚ. Raport środowiskowy posiada również część akustyczną w której pokazuje się zasięgi hałasu po wykonaniu modernizacji lub budowy drogi. Emisję hałasu pokazaną na etapie raportu OOŚ należy zweryfikować pomiarowo przed rozpoczęciem prac budowlanych drogi i po jej zakończeniu. W ramach właśnie takich pomiarów hałasu komunikacyjnego w sierpniu Laboratorium Badawcze EKO-POMIAR wykonało pomiary hałasu w 4 punktach. Badania trwały 24 godziny, co oznacza, że zastosowano ciągłą metodykę pomiaru określoną w referencyjnej metodyce wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, odnosząca się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem) Dz. U. nr 140, poz. 824 Załącznik nr 3. Badania hałasu komunikacyjnego wykonano jednocześnie 4 miernikami, które Laboratorium posiada na swoim wyposażeniu. Z badań przygotowano raport i sprawozdania, które stało się podstawą do rozpoczęcia prac w zakresie emisji hałasu.